W jaki sposób należy rozumieć niektóre przepisy, które posiadają zastosowanie w dziedzinie zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Odnosi się to również do zasad, jakie dotyczą spraw społecznych jak i ochrony zdrowia. Jeśli podmiot zamawiający chce, żeby wykonawca spełniał również dodatkowe kryteria to bez problemu można zastosować klauzule dotyczące wykonania zamówienia.

Klauzule tego typu odnoszą się do podstawowych zapisów, jak prawo zamówień publicznych i określają, jak należy je wykonywać. W klauzulach takich mamy możliwość uwzględniać kwestie społeczne, lecz jedynie wtedy gdy są one związane z takimi zamówieniami – prawo zamówień publicznych. Muszą być w związku z tym też opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz powinny być w zgodzie z

prawnicy

Autor: Nacho
Źródło: http://www.flickr.com

prawem Unii Europejskiej – Prawo Europejskie w ofercie kancelarii. Klauzule, które dotyczą wykonania zamówienia są zobowiązaniami, które powinny zostać zaakceptowane przez wybranego oferenta, odnoszą się one jednocześnie do realizacji zamówienia. Z reguły wystarczy, by oferenci zobowiązali się w momencie składania ofert do spełnienie warunków, jeśli zamówienie zostanie zlecone właśnie im.

Oferty od oferentów, którzy nie zaakceptowali któregokolwiek z tych warunków, nie będą w zgodzie z dokumentacją przetargową, dlatego też nie mogą być brane pod uwagę. Jednocześnie, warunki zamówień nie muszą być bezwzględnie spełnione w momencie składania oferty. Wpisanie do zamówienia potrzebnych standardów społecznych spełni oczekiwania organu administracji publicznej. Przejrzyste podejście na etapie planowania oraz ogłoszenia przetargu zezwala na dokładniejsze formułowanie niezbędnych kwestii w różnych, nawet najbardziej specyficznych kategoriach, jakie mogą mieć wpływ na jakość całego zlecenia.

Chociaż klauzule odnoszące się do wykonania zamówienia nie mogą wpływać na określenie, który ze startujących w przetargu podmiotów otrzyma zamówienie, możliwe jest określanie dodatkowych warunków odnoszących się do zamówienia. Tych, jakie nie wchodzą w skład specyfikacji, kryteriów wyboru, ani kryteriów udzielenia zamówienia. Klauzule tego typu mogą obejmować warunki społeczne i środowiskowe, jeżeli więc instytucja zlecająca zamówienie chciałaby, by wykonawca spełnił dodatkowe cele społeczne, jakie nie mają związku ze specyfikacjami, to można sformułować takie warunki zamówienia. Więcej na ten temat powiedzieć są w stanie specjaliści, przykładowo[lexperts.pl/