Reakcja na dostarczony pozew – co wtedy przedsięwziąć?

Pismem zapoczątkowującym działanie w każdej sprawie jest pozew, jakiego duplikat sąd doręcza stronie przeciwnej. Strona, która otrzymała taki pozew ma możliwość odpowiedzi na pozew.
Odpowiedź na pozew winna spełniać ogólne warunki pisma procesowego. Reakcja na pozew jest także pismem procesowym posiadającym na celu przygotowanie rozprawy, a więc powinno się podać w kilku słowach stan sprawy, wypowiedzieć się co do stwierdzeń strony przeciwnej i argumentów przez nią wyznaczonych, także wyznaczyć argumenty na poparcie własnego stanowiska w sprawie.

Odpowiedź na pozew przynosi się do tego sądu, który zarządził doręczenie duplikatu pozwu. Od takiego dokumentu sąd nie pobiera żadnej zapłaty chyba, że odpowiedź zawiera zgłoszenie powództwa wzajemnego. Jest ono akceptowalne wówczas, gdy roszczenie obustronne jest w związku z postulatem powoda, bądź przeznacza się do potrącenia. Powództwo wzajemne może być zawarte albo w odpowiedzi na pozew, lub w oddzielnym piśmie zgłoszonym jednakże nie później niż na pierwszej rozprawie.

pozew

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 86 kodeksu postępowania cywilnego przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem sami, lub przez pełnomocników. Jeśli pozwany wyznaczał pełnomocnika, do odpowiedzi na pozew trzeba dodać uprawnienie, lub wierzytelny odpis uprawnienia razem z odbitką dla strony przeciwnej.

Odpowiedź na pozew powinno się oddać w biurze podawczym Sądu, bądź nadać w polskiej placówce pocztowej.

Gdy przekonasz się, że omawiany w tym miejscu artykuł jest warty zainteresowania, kliknij tutaj, a zobaczysz więcej prawnik oleśnica podobnych tekstów.

Za datę wpływu dokumentu traktuje się datę złożenia w biurze podawczym, lub posłania w krajowej jednostce pocztowej, nie należy nadawać przesyłki kurierskiej.Pismo winno wymieniać wskazanie sądu do jakiego jest adresowane, imię i nazwisko, albo nazwę stron, ich przedstawicieli prawnych i pełnomocników, wskazanie rodzaju dokumentu, treść wniosku albo oświadczenia, oraz dowody na poparcie przedstawionych sytuacji.

Poza tym podpis strony, czy też jej przedstawiciela prawnego, albo reprezentanta, wypunktowanie załączników. Dokument trzeba naznaczyć sygnaturą akt sprawy. Odpowiedź na pozew na formularzu oficjalnym składa się jedynie wówczas, gdy sam pozew jest wnoszony na formularzu.